دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Reach/gold In The Dust

17/06/2019

Programming from the BBC Pashto Service