دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Wednesday Debate

10/05/2019

Programming from the BBC Pashto Service