دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Wednesday Debate

17/07/2019

Programming from the BBC Pashto Service