دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

غږیز کتاب

23/02/2020

خوشحال خان خټک د خپل شعر په نړۍ کې ـ د خوشحال خټک د شعرونو غږيز کتاب پر بي بي سي راډیو د داود جنبش او زمزمې نيازۍ په غږ کې.