دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

لومړنۍ سهارنۍ خپرونه

12/11/2019

د بي بي سي ورلډ سروس څخه پروګرام کول