دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

دویمه سهارنۍ خپرونه

27/02/2020

د بي بي سي ورلډ سروس څخه پروګرام کول