دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

دویمه سهارنۍ خپرونه

26/02/2020

د بي بي سي ورلډ سروس څخه پروګرام کول