دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

New Home New Life /Village Voice

New Home New Life/Village Voice

Programming from the BBC Pashto Service