دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Pashto Tv

27/02/2020