دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Reach/New Home New Life

22/02/2020

Programming from the BBC Pashto Service