دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Wednesday Debate

26/02/2020

Programming from the BBC Pashto Service