د وېبپاڼې د کارولو شرايط

په برتانيا کې دننه او دباندې د بي بي سي د وېبپاڼو ليدنه او کارونه په دې شرايطو کيږي :

د بي بي سي وېبپاڼو په کارولو تاسو منلې چې درو شرايطو ته غاړه ږدئ چې په لومړي ځل زموږ ويبپاڼې ته په راتلو عملي کيږي.

که چيرې تاسو دغه شرايط نه منئ نو لطفآ د بي بي سي وېبپاڼو ته مه راځئ ، مه يې کاروئ او يا مطالب مه ورته راليږئ.

بي بي سي وخت نا وخته دغه شرايط بدلولى شي نو بايد تاسو دغه شرايط تل وگورئ .

ستاسو له خوا په پرله پسې توگه د بي بي سي د ويبپاڼو کارول په دې مانا بلل کيږي چې تاسو زموږ له نويو شرايطو سره جوړ ياست .

که چيرې تاسو له نويو شرايطو سره نه ياست جوړ نو بايد د وېبپاڼې له کارولو لاس واخلئ .

که چيرې د دغو شرايطو او يا د نورو ځانگړو محلي شرايطو چې د بي بي سي په نورو ويبپاڼو کې ليدل کيږي، ترمنځ توپير وي نو وروستۍ بڼه يې پر ځاى ده