د محرميت تگلاره

بي بي سي هوډمنه ده چې کله تاسو زموږ وېبپاڼې کاروئ نو موږ ستاسو او ستاسو د کورنۍ خصوصي معلومات خوندي کړو .

د بي بي سي د ټولو برخو د موندلو لپاره ځينې وختونه له تاسو غوښتل کيږي چې د ځان په باب معلومات راوسپارئ .

هر کله چې تاسو دغه ډول معلومات راوسپارئ نو موږ له قانون سره سم پړۀ يوو چې د برتانيا له قانون سره سم د شخصي معلوماتو ساتل او د ١٩٩٨ کال د ديتا خوندي کولو له قانون سره سم عمل وکړو .

وېبپاڼه داسې لينکونه لري چې د يو بل چا وېبپاڼه ښيي . بي بي سي د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت په غاړه نه اخلي د نورو ويبپاڼو کارونه ستاسو خپله چاره ده .