د محرميت تگلاره

بي بي سي هوډمنه ده چې کله تاسو زموږ وېبپاڼې کاروئ نو موږ ستاسو او ستاسو د کورنۍ خصوصي معلومات خوندي کړو.

د بي بي سي د ټولو برخو د موندلو لپاره ځينې وختونه له تاسو غوښتل کېږي چې د ځان په باب معلومات راوسپارئ.

هر کله چې تاسو دغه ډول معلومات راوسپارئ نو موږ له قانون سره سم پړۀ يو چې د بریتانيا له قانون سره سم د شخصي معلوماتو ساتل او د ١٩٩٨ کال د ډېتا خوندي کولو له قانون سره سم عمل وکړو.

وېبپاڼه داسې لينکونه لري چې د يو بل چا وېبپاڼه ښيي . بي بي سي د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت په غاړه نه اخلي د نورو ويبپاڼو کارونه ستاسو خپله چاره ده .