بي بي سي ته خپل شکایتونه ولېږئ

که د بي بي سي پښتو پروګرامونو په اړه کوم شکایت لرئ نو لاندۍ فورمه ډکه کړئ.

ستاسو هر شکایت د بي بي سي پښتو ځانګړې ډلې ته سپارل کېږي او په اړه به یې د دغې ادارې د اصولو پر بنسټ اقدام کېږي. مننه.

هغه شخصي معلومات به چې تاسو یې موږ ته راکوئ د رپوټ ورکونې او ستاسې د وړاندیزونو او نظرونو د ارزولو لپاره به د بي بي سي او هغو نورو مرتبطو خدماتي بنسټونو له خوا کارول کېږي چې زموږ سره د خپلو شکایتونو او د اورېدونکو د جذبولو سیسټمونو په لړ کې همکاري کوي. بي بي سي او زموږ د خدمتونو وړاندې کوونکي ادارې به ستاسې معلومات د معلومات ساتنې له رسمي تګلارې او د معلوماتو د خوندیتابه له قانون (Data Protection) سره سم ساتي. بي بي سي د رسنیز سازمان په توګه د خپلو مشروع ګټو له مخې، ستاسې په اړه معلومات د دې لپاره ارزوي چې له کتونکو او اورېدونکو سره په اړیکه کې اوسي او د هغو نظرونو او اندېښنو ته ځواب ووايي. دا چې بي بي سي ستاسې له معلوماتو سره څه چلند کوي په دې هکله د بي بي سي تګلاره او نور معلومات پر دې پته موندلی شئ BBC's Privacy and Cookies Policy.

که تاسې بي بي سي ته ستاسې له شخصي معلوماتو سره د کارولو د څرنګوالي په اړه شکایت وکړئ او زموږ له ځوابه خوښ نه یاست، تاسې د معلوماتو کمیشنر دفتر (Information Commissioner's Office)ته شکایت کولی شئ.

د پوښتنه او یا نظر لپاره دا ځای کېکاږئ

Your contact details
Disclaimer