د ليږلو په ترڅ کې تيروتنه

ممکنه نه وه چې ستاسو مطلب وليږل شي.

لطفآ وگورئ چې تاسو ټولې اړينې برخې بشپړې کړي دي که نه؟ دغه راز دې ته هم فکر وکړئ چې د بي بي سي له خپلو برېښناليکونو څخه تاسو څه نه شواى ليږلى.

همدا راز دا هم ممکنه ده چې د اينټرنيټ او يا له سررور سره مو کومه تخنيکي ستونزه وې چې دا مطلب مو ونه ليږل شو.

لطفآ د بيرته تکمه کېکاږئ چې بيرته فورمې ته ستانه شي او تر څو بله هڅه وکړئ.

که چيرې بيا هم ستونزه وه نو په دې پته برېښناليک راوليږئ : pashto@bbc.co.uk

په درنښت