پیغام مو راورسېد

د خپل نظر په راستولو درنه منندوی يوو. موږ ستاسې د نظرونو او وړانديزونو هرکلی کوو، او رارسېدو ته يې سترګې پر لار يوو.

موږ ستاسو ټول پيغامونه لولو خو له بده مرغه ټولو ته يې ځواب ناشونى دى.

که مو شکایت را استولی وي، دا چې ستاسو شکايت ته څه ډول ځواب وايو لطفآ دا ځاى کېکاږئ

بېرته کورپاڼې ته ستانه شئ