وبخښئ دا پاڼه ووه موندل شوه

404

له بده مرغه دا پاڼه نشته :

لطفآ د پاڼې پته بيا وگورئ ، که املايي يا کومه بله تيروتنه وي ليرې يې کړئ ، توري مو بايد واړه وي او ترمنځ يې واټن يا فاصله هم بايد نه وي . دا امکان هم شته چې کومه پاڼه تاسو پسې گورئ اوس ليرې شوې وي يا پاکه شوې وي .

  • لطفآ د دغې پاڼې مطلب د لټون په برخه کې ولټوئ
  • لوړ د لټون درکړل شوې برخه کارولى شئ
  • يا
  • د بي بي سي د نړيوال سرويس ويبپاڼې ته د دې ځاى په<span > کېکاږلو ورشئ
  • که په دې باب نظر لرئ لطفآ د دې ځاى په کېکاږلو يې فورمه ترلاسه او راته ويې ليکئ