د بي بي سي د خپرونو څپې

د بي بي سي خپرونې په افغانستان کې په لنډو څپو ، منځنۍ څپو او ايف ايم اوريدل کيداى شي . د افغانستان په ٢٠ ښارونو او ښارگوټو کې بي بي سي ايف ايم خپرونې لري . په ټول افغانستان کې د بي بي سي خپرونې پر لنډو او منځنيو څپو ترلاسه کولى شئ .

ايف ايم

کابل : ٨٩ مزار شريف : ٨٩ جلال اباد : ٨٩ باميان : ٨٩ کندز : ٨٨.١ فيض اباد : ٨٨.٤ پلخمري : ٨٩ هرات : ٨٩.٢ گردېز : ٨٧.٩ جبل السراج :.٩٢.٢ فراه : ٨٩ شبرغان : ٨٩ ميمنه : ٩٢.١ تالقان : ٨٨.٣ کندهار : ٩٠ خوست : ٩٠.١ هلمند : ٨٨.٣ غزني : ٨٩.٢ کونړ: ٨٧.٥ کابل بي بي سي انگريزي خپرونې : ١٠١،٦