د بي بي سي موبايل کارول څومره لگښت غواړي؟

بي بي سي له تاسو پيسې نه غواړي چې تاسو يې د موبايل توکي وکاروئ . خو ستاسو د موبايل شرکت شايد د اينټرنيټ ډيټا پر کارولو له تاسو پيسې وغواړي. که تاسو نه ياست خبر چې څومره پيسې له تاسو غواړي نو خپل فون شبکې سره تماس ونيسئ .

د لگښت کمول

پر موبايل بايد د اينټرنيټ پاڼو د کتلو په ترڅ کې د لگښت کمولو يو څو ساده لارې شته:

د ديتا اخيستل: که مياشتنى يا ورځنى ديتا وپېرئ نو پوهيږئ چې تر څومره حده پورې اينټرنيټ کارولى شئ ، د نورو معلوماتو لپاره له خپل تيلې فوني شرکت سره تماس ونيسئ واى فاى وکاروئ:ډير موبايل تيلې فونونه اوس خپله واى فاى سيستم لري.

تاسو د بي بي سي پښتو کارولو لپاره په دې ډول لږه ديتا کارولى شئ، که باوري نه ياست چې ستاسو فون واى فاى سيستم لري که نه نو د خپل فون جوړونکي شرکت سره تماس ونيسئ .