له موږ سره اړيکه

د ليک ليکلو پته :

BBC Pashto Service

New Broadcasting House

Zone A, 5th Floor

Portland Place

London, W1A 1AA

د تیلیفون شمېره

۰۰۴۴۲۰۳۶۱۴۳۷۲۵ (00442036143725)

د پيغام پرېښودو لپاره زموږ شمېره او برېښناليک

٠٠٤٤٢٠٣٦١٤٣٨٨٠

د برېښناليک پته : pashto@bbc.co.uk

د انځور حقوق BBC World Service

خوښ یې کړئ

د انځور حقوق BBC World Service

را سره شئ