د نړۍ تر ټولو چاغه ښځه هند ته ځانګړې الوتکه کې لېږدول شوې

د نړۍ تر ټولو چاغه ښځه هند ته ځانګړې الوتکه کې لېږدول شوې

د نړۍ تر ټولو چاغه ښځه هند ته ځانګړې الوتکه کې لېږدول شوې