ښاغلی لودین د سفارت کارکوونکي په دې تورنوي چې خپل مسولیت په سمه توګه نه ترسره کوي.

ښاغلی لودین د سفارت کارکوونکي په دې تورنوي چې خپل مسولیت په سمه توګه نه ترسره کوي.

شکرالله لودین