د هند وېش

د هند وېش

اویا کاله مخکې، بریتانویان له هنده ووتل او دوه خپلواک هېوادونه جوړل شول.

دوړاه هېوادونه اګست مياشت کې د خپلواکۍ ورځ لمانځي.