د لندن شپه په انځورونو کې

د څو ميليوني ښار لندن په باب ويل کيږي چې خوب نه لري، شپه او ورځ په کې يوه ده، دا ښار تل ويښ وي، په دې عکسونو کې د لندن د شپې ژوند وينئ

لندن هغه ښار دى چې ويدېدۀ نه لري، ان نيمه شپه به ووينئ چې لکه دغه بس، روان دى او سپرلۍ رسوي.
د عکس تشریح،

لندن هغه ښار دى چې ويدېدۀ نه لري، ان نيمه شپه به ووينئ چې لکه دغه بس، روان دى او سپرلۍ رسوي.

د عکس تشریح،

د تياترونو او نندارتونونو ښار لندن د عکاسې امل عابد لپاره په زړۀ پورى دى او دغه عکس ورته ځکه خوند ورکوي چې د دې په وينا په خپله ځان ښيي

د عکس تشریح،

عکاسه وايي غوښتل يې په دې عکس کې داسې لندن وښيي چې سينگار ته اړتيا نه لري

د عکس تشریح،

د لندن سور بس د دې ښار يوه نخښه گرځېدلې، هره ورځ په زرگونو دغه ډول بسونه د دې څو ميليونه ښار اوسيدونکي ليږدوي

د عکس تشریح،

د دې عکسونو عکاسه وايي زۀ په لندن کې نه يم زېږيدلې خو د ډيرو نورو لندنيانو غوندې ځان لندۍ بولم

د عکس تشریح،

دا د لندن په زړۀ کې د ټرافلگير څلورلارې ده چې گڼ خلک ورته راځي، دلته کښيني، سيلانيان عکسونه اخلي او خوالۀ کوي

د عکس تشریح،

په لندن کې تل يو نه يو داسې څه روان وي چې د عکاس زړۀ تخنوي

د عکس تشریح،

د نړۍ تر ټولو لرغونى د مځکې لاندې اورگاډى په لندن کې چليږي، د لندن خبره چې کوو بې له اورگاډو کار نه کيږي