د واشنګټن د ګیلاسو ګلان

د چري بلاسم جشن هر کال د امریکا د واشنګن په ښآر کې لمانځل کېږي. دې مېلې ته د هېواد له ګوټ ګوټه خلک ورځي. په دغه مېله کې د هغه ۳۰۰۰ د ګیلاسو ونو یادونه کېږي چې په ۱۹۱۲م کال کې د جاپان له خوا واشنګټن ښار ته ډالۍ شوې وې. دغه عکسونه سپوږمۍ وزیري کاکړ اخیستې دي.