د پاکستان په تېرو ټاکنو کې د ګوندونو ونډه

په پاکستان کې په تېرو ۲۶ کلونو کې شپږ ځله ټاکنې شوې او یو شمېر ګوندونو په کې د اسمبلۍ دومره څوکۍ ګټلي دي.

۱۹۸۸

۱۹۹۰

۱۹۹۳

۱۹۹۷

۲۰۰۲

۲۰۰۸

ورته مطالب