د جون په دویمه د لندن یو پارک

په لندن کې د میاشتو میاشتو اورښتونو، سړې هوا، بادونو او خړو اسمانونو له ورځو دا دی بلاخره د جون په دویمه یو څه لمر را وخوت او پارکونه هغسې لکه چې باید په دوبي کې وي ښکاري.