د برتانیا ملکې د بي بي سي مرکزي ودانۍ پرانیسته

د برتانیا ملکې دویمې الزابت په لندن کې د بي بي سي د مرکزي دفتر نوې ودانۍ په رسمي ډول پرانیسته. ملکې په ژوندۍ بڼه د موسیقۍ یو پروګرام واورېد، پر نیوزرووم وګرځېده او بیا د یوې راډیو سټوډیو ته ورغله. ملکې الزابت وويل هیله لري دا نوې ودانۍ د بي بي سي کاري اړتیاوې پوره کړي.