د ثور د کودتا لومړني قربانيان: ولسمشر او کورنۍ يې

د ١٣٥٧ کال د ثور پر اوومه د افغانستان د خلک ديموکراتيک گوند کودتا له هماغه پيله د سر له درانده زيان سره ملگرې شوه. کودتايي افسرانو پر قطعاتو د برلاسۍ لپاره گڼ جمهوري پلوي افسران ځاى پرځاى ووژل.

د بي بي سي پښتو وېبپاڼې د ولسمشر محمد داود د کورنۍ د ټولو اتلسو وژل شويو غړو عکسونه ترلاسه کړي دي.