د عکسونو البوم: برتانیا کې د دوو اسانو د سرونو لویې مجسمې