مخکښ کانديدان د بري دعوه کوي

مخکښ کانديدان د بري دعوه کوي

د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لومړنيو دوو مخکښو کانديدانو ويلي چې دوى د بري چانس لري.