سوېلي افریقا د افریقايي بازار دروازه

د افریقا د لویې وچې تر ټولو پياوړى اقتصاد به د سوېلي افريقا وي خو اوس دغه هېواد ته په سوداګرۍ او پانګونه کې د افریقايي بازار د دروازې په سترګه کتل کېږي.

خو ډېری نور بازارونه هم خلک پر ځان را ماتوي، نو پوښتنه دا ده چې آیا سوېلي افریقا اوس هم سیالي کولی شي؟

ډربن د افریقا یو لوی او بوخت بندر دی او لکه په دې رپوټ کې چې یې ګورئ، همدا ځای ته د افریقا د اقتصادي ودې د یوې نښې په سترګه کتل کېږي.