د ستور پېژندنې د عکاسۍ سیالۍ

په کینیا کې د سپوږمۍ له تندر نیونې تر یوه روڼ اسمانه پورې، دغه کلنۍ سیالۍ کې له ځمکې نه بهر د سیارو زړه پورې عکسونه نندارې ته وړاندې کېږي.