۲۰۱۴ کال اسیايي لوبو پرانیستې مراسم

۲۰۱۴ اسیايي لوبې د رنګارنګو مراسمو په ترڅ کې په جنوبي کوریا کې پیل شوې دي. په اسیایي لوبو کې د افغانستان په شمول د ۴۵ اسیایي هېوادونو لوبغاړي ګډون لري.