باکو ۲۰ کاله وروسته

۲۰ کاله وړاندې، د سپتمبر پر ۲۰، اذربایجان او د تېلو ۱۱ نورو شرکتونو د تېلو د مشترکو صادراتو یو لوی تړون لاسلیک کړ، چې د هېوا د تېلو صادرولو کچه یې ”دوه برابره لوړه کړه. ”