پیلوزی ادبي، هنري پروګرام

د پیلوزي په بحث کې د یوه اړوند نوي کتاب د چاپ په پلمه په ډرامه کې په کرکټر پنځونه غږېږو. د مشهورې کلتوري مجلې مینې مشر شونډې پرانیستې او بي بي سي ته یې وویل چې دغه ۱۲ کلنه لیکنۍ خپرونه یې د یوشمېر زورواکانو او پخوانیو قومندانانو د ګواښونو له کبله وتړله.

او په دبۍ کې پر کنګلي نندارځي د ډیزني نهو نندارتونونو لومړنۍ برخه پیل شوه.