کلیک: د ټکنالوژۍ د ډګر خبرونه

کلېک د بي بي سي د ټکنالوژۍ اونیزه خپرونه ده. د هرې دوشنبې په ورځ پر بي بي سي پښتو ټلویزیون خپرېږي.