د اکسفورډ د عکاسۍ فیستیوال

د بریتانیې اکسفورډ ښار په پام کې لري چې د نړیوالې عکاسۍ خپل لومړنی فیستیوال د ښار په ۲۰ بېلابېلو برخو کې تر دریو اوونیو پورې جوړ کړی.