په زندان کې مو کله بانک لیدلی دی؟

د پېرو په تر ټولو لوی زندان کې یو بانک جوړ شوی دی. نظر دا دی چې زندانيان وکولی شي د خوشې کېدو تر وخته خپلې سپمولې پیسې خوندي وساتي.

د بانک د مشر په ګډون یې ټول کارکوونکي هم بندیان دي چې د هېروينو په قاچاق زنداني شوي وو.