گلالۍ اسماعيل: د ښځو پر حقونو د ښځو قناعت مهم دى

د پښتونخوا ۲۸ کلنې فعالې ګلالۍ اسماعیل ته د نجونو د حقونو د خدمت په لړ کې د ټولنیزو فعالیتونو له کبله د همگټو هېوادونو يا کامن وېلت - د ځوانانو جایزه ورکړل شوه. دې بي بي سي پښتو تلويزيون ته وويل چې په کار کې يې تر ټولو لويه ننگونه خپله د ښځو قانع کول دي چې خپل حق ومني او وغواړي.

ايمل پسرلي له گلالۍ اسماعيل وپوښتل چې دغه کار ورته څومره ستونزمن ښکاره شوى؟