سعودي کې د دولتي ملکيت پلور

سعودي کې د دولتي ملکيت پلور

سعودي پلان لري د دوو ټرېليون ډالرو په ارزښت د ونډو راکړې ورکړې يو بازار جوړ کړي.

کله يې چې تېلو دولتي شرکت سعودي ارامکو کې ونډې پلورل کېږي، دا به ورسره د نړۍ تر ټولو ګرابيه شرکت شي، او ان تر ټولو ورنژدې سيال اپله به هم څلور برابره لوی وي.

خو پوښتنه دا ده چې سعودي ولې خپلې تر ټولو ګرابيه شتمنۍ پلوري.