د سمندر د تل سپړنه

د سمندر د تل سپړنه

بي بي سي د یو داسې اوبتل لیدو ته ورغلی وه چې چین جوړ کړی او تمه لري انسانان به د سمندر تل ته یوسي.

دا په ارام سمندر کې د ماریانا په نامه د اوبو لاندینۍ برخه ده چې ۱۱ زره متره ژوره ده.