هند کې د کوپرې ټولوونکې مېرمنې

هند کې د کوپرې ټولوونکې مېرمنې

هند کې د کوپرې ټولول په دوديز ډول د ناورينه وو کار و، خو ښارونو ته يې کډوالۍ کليوالو سيمو کې د سړيو شمېر کې کمی راوستی دی.

نو په ناچارۍ کې، هغه تشه چې سړيو پرې ايښي، اوس يې ښځې ډکوي، او دې برخه کې د ځايي دودونو پر وړاندې درېږي.

بي بي سي د هند جنوب تاميل نادو ايالت کې له همدې ډول يوې کليوالې هندۍ سره کتلي دي.