کور ته وروستی سفر

کور ته وروستی سفر

اروپا ته د رسېدو په هيله په سمندر کې د وژل شويو کډوالو د مړو ستنول خپلو خپلوانو ته خورا لويه ستونزه جوړوي. په دا وروستيو څو مياشتو کې په سلگونو کسان په سمندر کې ډوب شول چې د ډېرو پېژندگلوي ناشونې وه. ډېر په ترکيه او يونانان کې خاورو ته وسپارل شول. دلته د هغه افغان کيسه لرو چې پنځه مياشتې مخته يې د کورنۍ غړي ترکيه کې مړه شوي وو.