د ځوانۍ پر مهال د انسان مغز څنګه پرمختګ کوي؟

د ځوانۍ پر مهال د انسان مغز څنګه پرمختګ کوي؟

د انسان مغز څنګه بدلېږي؟ دلته بريتانيا کې د کمرېج پوهتنون يوې څېړنيزې ډلې د انسان د مغز هغه برخې په نښه کړې، چې د زلميتوب مودې پر مهال ډېرې بدلېږي. د مغز سکنولو ښوولې دا هغه برخې دي چې د فکر له پېچلي بهير سره تړاو لري. دغو ساينسپوهانو د زلميتوب پر مهال د مغزي پرمختيا او د شيزوفرېنيا په څېر رواني ناروغيو ترمنځ تړاو هم موندلی دی: