کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

د دې اوونۍ د ټکنالوژۍ خبرونه، يو داسې روبوټ چې احساس لري او له لوړو ژور سره چلن کولی شي، د ټکنولوژۍ له نورو خبرونو سره يې کلېک کې کتلی شئ.