افغانستان کې تر "يو ميليون ډېر خلک استوګنځای ته بېړنۍ اړتيا" لري

افغانستان کې تر "يو ميليون ډېر خلک استوګنځای ته بېړنۍ اړتيا" لري

په افغانستان کې تر یو مېلیون زیات خلک استوګنځای ته بېړنۍ اړتیا لري.

که څه هم شخصي شرکتونو ځینې ودانۍ جوړې کړي خو د لوړو بیو او کمزوي اقتصاد له امله یې ډېر افغانان د رانیولو وس نه لري او په کرایي کورونو کې ژوند کوي.

د افغانستان د ښار جوړونې وزارت هم د دې ستونزې د حل لپاره د زرګونو کورنو په جوړولو بوخت دی. نور جزییات یې نجما ځلا وړاندې کوي.