قرانسوي قاضیانو د استوايي ګيني د ولسمشر د زوی نیولو حکم کړی

خبرونه وايي چې په فرانسه کې قاضيانو د استوايي گيني د ولسمشر د زوى د نيولو لپاره د يوه نړيوال حکم غوښتنه کړېده.

دى تورن دى چې د خپل هېواد د بيت المال پيسې يې په فرانسه کې د عېشونو لپاره لگولې دي.

خو هغه وويل چې دده په اړه ناسم معلومات ددې تورونو سبب شوې دي.