د پیلوټ چیغو الوتکه بېړنۍ ناستې ته اړ کړه

بشپړ راپور

د امريکا د کورنۍ الوتنې پر مهال يوه الوتکه د يوې روغتيايي پېښې تر رامنځته کېدو وروسته چې د اړوند هوايي شرکت - جېټ بلو په وينا، پيلوټ پکې ښکېل و، په بيړني ډول کوزه شوه.

سپرلۍ وايي پيلوټ په زور له خپلې څوکۍ پورته کړى شوى چې دروازه يې په سوکانو وهله او له خولې يې بې مفهومه خبرې وتلې.

ځينې وايي چې د "بم" ټکى يې ياداوه. وروسته د سړيو يوې ډلې پيلوټ پر مځکه نسکور کړ.