برما پارلماني ټاکنې کوي

په څو ساعتو کې به برما کې د پارلمان ضمني ټاکنو کې راېې اچول کيږي.

دې ټاکنو ته د اصلاحاتو په لړ کې د پوځ پلوه حکومت لپاره د لوى امتحان په توگه کتل کيږي.

د اپوزيسون مشره ان سان سوچي په انتخاباتو کې د شفافيت په اړه اندېښنو ښودلو سره سره په لومړي ځل يوې حوزې نه په دې ټآکنو کې برخه اخلي.